நூல் வெளியீடுகள்

Sirpi 75 : A life of poetry
Ed. Dr.P.K. Ponnuswamy
Feb 2013

கொங்கு மணம் கமழும் படைப்புகள்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர் - மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், ப.க. பொன்னுசாமி

டிசம்பர் 2013
Rs. 200

தாயகம் கடந்த தமிழ்
தொகுப்பு – மாலன், பதிப்பாசிரியர்
மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி

ஜனவரி 2014
Rs. 250

மேலை மெய்யியலுக்கு வழிகாட்டும் வள்ளுவம்
முனைவர் ப. மருதநாயகம்
டிசம்பர் 2014
Rs. 200

கரிசல் இலக்கிய வளம்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர் - மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், ப.க. பொன்னுசாமி
நவம்பர் 2015
Rs. 175

அண்டம்... கோட்பாடு... அசோக்சென்..
(பொது அறிவியல் நூல் )
முனைவர் ப.க. பொன்னுசாமி
டிசம்பர் 2015
Rs. 250

தஞ்சை வட்டாரப்படைப்பிலக்கியம்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர்- மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், ப.க. பொன்னுசாமி
நவம்பர் 2016

வாணன் வந்து வழி தந்து... (கோயில் ஆய்வு)
முனைவர் மு. நளினி, முனைவர் இரா. கலைக்கோவன்
டிசம்பர் 2016
Rs. 400

உயிரி வளமும் காலநிலை மாற்றமும்
(சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்)
முனைவர் கு.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி
டிசம்பர் 2016
Rs. 200

வைகைத் தமிழ்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர் - மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம், ப.க. பொன்னுசாமி
நவம்பர் 2017
Rs. 350

சாமனானியனும் சர்க்கரை நோயும்
மருத்துவர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன்
டிசம்பர் - 2018

சென்னையும் அதன் தமிழும்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர் - மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
டிசம்பர் 2019
Rs. 350

சங்க இலக்கியம் – சில பார்வைகள்
முதன்மை பதிப்பாசிரியர் - மருத்துவர் நல்ல பழனிசாமி (பதி.)
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
டிசம்பர் 2019
Rs. 350

தாய் - சேய்க்கான சத்தான உணவுகள்
மருத்துவர் க. இராஜேந்திரன்
டிசம்பர் 2021
Rs. 350

குழந்தைகள் நலம்
மருத்துவர் க. இராஜேந்திரன்
ஜனவரி 2023
Rs. 250

ஒப்பில் கம்பன்
முனைவர் ப. மருதநாயகம்
ஜனவரி 2023
Rs. 500